No. 1 Free Social Classifieds. Best Social Classifieds, Fonolive.

Find hashtags, instagram users, trends

akbar151873akbar2019 user, instagram username akbar151873akbar2019 photos, @akbar151873akbar2019

akbar151873akbar2019 a.a.a...chg
akbar151873akbar2019
a.a.a...chg
Followers: 198
Following: 415
akbar151873akbar2019 a.a.a...chg در بیابانی دور
که نروید جز خار
که نخیزد جز مرگ
که نجنبد نفسی از نفسی
خفته در خاک کسی
زیر یک سنگ کبود
 دردل خاک سیاه
 می درخشد دو نگاه
که به ناکامی ازین محنت گاه
 کرده افسانه هستی کوتاه
باز می خندد مهر
باز می تابد ماه
باز هم قافله سالار وجود
 سوی صحرای عدم پوید راه
با دلی خسته و غمگین همه سال
دور از این جوش و خروش
می روم جانب آن دشت خموش
تا دهم بوسه بر آن سنگ کبود
تا
کشم چهره بر آن خاک سیاه
وندرین راه دراز
 می چکد بر رخ من اشک نیاز
 می دود در رگ من زهر ملال
 منم امروز و همان راه دراز
منم اکنون و همان دشت خموش
 من و آن زهر ملال
من و آن اشک نیاز
بینم از دور در آن خلوت سرد
در دیاری که نجنبد نفسی از نفسی
ایستادست کسی
روح آواره کسیت
پای آن سنگ کبود
که در این تنگ غروب
پر زنان آمده از ابر فرود
می تپد سینه ام از وحشت مرگ
 می رمد روحم از آن سایه دور
می شکافد دلم از زهر سکوت
مانده ام خیره به راه
نه مرا پای گریز
نه مرا تاب نگاه
شرمگین می شوم از
وحشت بیهوده خویش
سرو نازی است که شاداب تر از صبح بهار
قد برافراشته از سینه دشت
سر خوش از باده تنهایی خویش
شاید این شاهد غمگین غروب
چشم در راه من است
شاید این بندی صحرای عدم
با منش سخن است
من در این اندیشه که این سرو بلند
وینهمه تازگی و شادابی
در
بیابانی دور
که نروید جز خار
که نتوفد جز باد
 که نخیزد جز مرگ
که نجنبد نفسی از نفسی
غرق در ظلمت این راز شگفتم ناگاه
خنده ای می رسد از سنگ به گوش
سایه ای می شود از سرو جدا
در گذرگاه غروب
در غم آویز افق
لحظه ای چند بهم می نگریم
سایه می خندد و
می بینم وای
مادرم می خندد
مادر ای مادر خوب
این چه روحی است عظیم
 وین چه عشقی است بزرگ
که پس از مرگ نگیری آرام
تن بیجان تو در سینه خاک
به نهالی که در این غمکده تنها ماندست
باز جان می بخشد
قطره خونی که به جا مانده در آن پیکر سرد
سرو را تاب و توان
می بخشد
شب هم آغوش سکوت
می رسد نرم ز راه
من از آن دشت خموش
 باز رو کرده به این شهر پر از جوش و خروش
می روم خوش به سبکبالی باد
همه ذرات وجودم آزاد
 همه ذرات وجودم فریاد
Likes: 63
Posted at: 2019-05-08 16:52:35
در بیابانی دور که نروید جز خار که نخیزد جز مرگ که نجنبد نفسی از نفسی خفته در خاک کسی زیر یک سنگ کبود  دردل خاک سیاه  می درخشد دو نگاه که به ناکامی ازین محنت گاه  کرده افسانه هستی کوتاه باز می خندد مهر باز می تابد ماه باز هم قافله سالار وجود  سوی صحرای عدم پوید راه با دلی خسته و غمگین همه سال دور از این جوش و خروش می روم جانب آن دشت خموش تا دهم بوسه بر آن سنگ کبود تا کشم چهره بر آن خاک سیاه وندرین راه دراز  می چکد بر رخ من اشک نیاز  می دود در رگ من زهر ملال  منم امروز و همان راه دراز منم اکنون و همان دشت خموش  من و آن زهر ملال من و آن اشک نیاز بینم از دور در آن خلوت سرد در دیاری که نجنبد نفسی از نفسی ایستادست کسی روح آواره کسیت پای آن سنگ کبود که در این تنگ غروب پر زنان آمده از ابر فرود می تپد سینه ام از وحشت مرگ  می رمد روحم از آن سایه دور می شکافد دلم از زهر سکوت مانده ام خیره به راه نه مرا پای گریز نه مرا تاب نگاه شرمگین می شوم از وحشت بیهوده خویش سرو نازی است که شاداب تر از صبح بهار قد برافراشته از سینه دشت سر خوش از باده تنهایی خویش شاید این شاهد غمگین غروب چشم در راه من است شاید این بندی صحرای عدم با منش سخن است من در این اندیشه که این سرو بلند وینهمه تازگی و شادابی در بیابانی دور که نروید جز خار که نتوفد جز باد  که نخیزد جز مرگ که نجنبد نفسی از نفسی غرق در ظلمت این راز شگفتم ناگاه خنده ای می رسد از سنگ به گوش سایه ای می شود از سرو جدا در گذرگاه غروب در غم آویز افق لحظه ای چند بهم می نگریم سایه می خندد و می بینم وای مادرم می خندد مادر ای مادر خوب این چه روحی است عظیم  وین چه عشقی است بزرگ که پس از مرگ نگیری آرام تن بیجان تو در سینه خاک به نهالی که در این غمکده تنها ماندست باز جان می بخشد قطره خونی که به جا مانده در آن پیکر سرد سرو را تاب و توان می بخشد شب هم آغوش سکوت می رسد نرم ز راه من از آن دشت خموش  باز رو کرده به این شهر پر از جوش و خروش می روم خوش به سبکبالی باد همه ذرات وجودم آزاد  همه ذرات وجودم فریاد
akbar151873akbar2019 a.a.a...chg ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Likes: 43
Posted at: 2019-02-19 19:38:09
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

lutsko_k Кристина Луцко
lutsko_k
Кристина Луцко
Followers: 80
Following: 97
Кстати у меня есть Ютуб канал надевается Кристина кис я если честно жду кагдаже у меня будет 10 приписок
lutsko_k Кристина Луцко До 10 вечера гуляю.
Likes: 16
Posted at: 2019-06-09 19:26:42
До 10 вечера гуляю.
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 14
Posted at: 2019-06-06 09:18:44
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 11
Posted at: 2019-06-05 18:22:14
lutsko_k Кристина Луцко Посмотрите на этьи стрелки 🤣🤣🤣😂
Likes: 11
Posted at: 2019-06-05 18:21:47
Посмотрите на этьи стрелки 🤣🤣🤣😂
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 12
Posted at: 2019-06-02 20:42:33
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 16
Posted at: 2019-05-26 11:23:52
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 15
Posted at: 2019-05-22 08:19:23
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 10
Posted at: 2019-05-21 13:40:52
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 14
Posted at: 2019-05-21 12:09:12
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 7
Posted at: 2019-05-19 11:41:48
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 11
Posted at: 2019-05-18 08:42:06
lutsko_k Кристина Луцко
Likes: 12
Posted at: 2019-05-17 17:57:41

Copyrights © 2018 FreeClipArtsy. All Rights Reserved.